ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

สำนักงานกรุงเทพฯ

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศทาวเวอร์

ชั้นที่ 14 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: +66 (0) 2 030 6800 

โทรสาร: +66 (0) 2 030 6801-2

 


โรงงานมาบตาพุด (สำนักงานใหญ่)

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2 ถนน ไอ-3 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยอง 21150 

โทร : +66 (0) 38 925 000 

โทรสาร : +66 (0) 38 683 048
Viewmap 


เลขานุการบริษัท

คุณสมพจน์ ชีรนรวนิชย์ 
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานธุรกิจและการสื่อสาร - เลขานุการบริษัท 
   
โทร : +66 (0) 2 030 6868, +66 (0) 38 925 051  
โทรสาร: +66 (0) 2 030 6801  
ที่อยู่ : เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

สิ่งแวดล้อม

ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม - ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
คุณนิรันดร์ อารีย์ชน 
ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

โทร : +66 (0) 38 92 5045 
โทรสาร : +66 (0) 38 92 5000 ต่อ 2250 
ที่อยู่ : 2 ถนน ไอ-สาม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 ประเทศไทย 
   

การสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม - การส่งเสริมผลิตภัณฑ์พีวีซีและภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ 
คุณดุสิตา โกละกะ 
ผู้จัดการแผนกการสื่อสารผลิตภัณฑ์และประสานงานราชการ 

โทร : + 66 (0) 2 030 6866  
โทรสาร : +66 (0) 2 030 6801  
ที่อยู่ : เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลนักลงทุน

 

คุณจามจุรี ศิโรเวฐนุกูล 
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี 

โทร : +66 (0) 2 030 6879
โทรสาร : +66 (0) 2 030 6802  
ที่อยู่ : เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

ฝ่ายขายและการตลาด

ฝ่ายขายและการตลาด

ฝ่ายการขายและการตลาดไวนิลส์ :

คุณอดิศักด์ อ่างแก้ว   
Vinyls Sales & Marketing Department Manager 

โทร : +66 (0) 2 030 6860 
โทรสาร : +66 (0) 2 030 6801   

  

ฝ่ายการขายและการตลาด คลอร์-อัลคาไล : 

คุณดวงฤดี สิงหการ
Assistant CA Sale Department Manager

โทร : +66 (0) 2 030 6843
โทรสาร : +66 (0) 2 030 6801  
 

 

ฝ่ายการขายและการตลาดอีซีเอสฐานชีวภาพ :

คุณพรรณอุษา คงมั่นวัฒนา
Senior Key Account Manager  

โทร:  +66 (0) 2 030 6833
โทรสาร : +66 (0) 2 030 6801   
 

 

ที่อยู่ : เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

การบริการด้านบรรจุภัณฑ์ & จัดส่ง

คุณสุชาติ เพ็งลี

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

โทร : +66 (0) 38 92 5032

โทรสาร : +66 (0) 38 92 5070

 

 

คุณสิทธิพร  แฝงสมศรี

ผู้จัดการแผนกอาวุโสโลจิสติกส์

Tel: +66 (0) 38 92 5113 

Fax: +66 (0) 38 92 5000 ext. 2132

 

 

คุณเสาวลักษณ์  ธีระสืบสกุล

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าพีวีซี

โทร : +66 (0) 38 92 5000 ext. 1233

โทรสาร : +66 (0) 38 68 3704

 

 

คุณนรี ฉันทวิจัยกุล 
Sea Logistics Division Manager 
โทร : +66 (0) 38 92 5038 
โทรสาร : +66 (0) 38 92 5070 
 

 

ที่อยู่ :2 ถนน ไอ-สาม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 

คณะกรรมการตรวจสอบ

หากท่านต้องการให้ข้อมูลหรือเบาะแส ประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ 

ท่านสามารถแจ้งโดยตรงที่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการพิจารณา และท่านจะได้รับความคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการแล้วเสร็จ จะแจ้งผลการดำเนินการกลับไปที่ท่าน 

ส่งความคิดเห็นได้ที่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

เว็ปมาสเตอร์

คุณกิตติ เฉลิมบรรพชน 
ผู้จัดการฝ่ายระบบสารสนเทศ

โทร : +66 (0) 38 92 5024 
โทรสาร : +66 (0) 38 68 3048 
ที่อยู่ : 2 ถนน ไอ-สาม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 

Back to top