ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม

ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม

ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ

นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบท้องถิ่นและสากลอย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความ ต้องการและความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนไปโดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืน ในประเด็นของความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์นั้น บริษัทฯ มีการทบทวนคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นประจำา ด้วยเครื่องมือการประเมินการบริหารจัดการกลุ่ม ผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างยั่งยืน หรือที่เรียกว่า Sustainable Portfolio Management (SPM) เครื่องมือนี้ช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจ ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์แปรรูปในประเด็นของความยั่งยืนในตลาด และความเสี่ยงจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ แปรรูป ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยในการคัดเลือกโครงการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

 

ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตามข้อกฎหมายและพันธสัญญาในด้านธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการทบทวน เป็นประจำา รวมทั้งดำาเนินมาตรการแก้ไขและป้องกันเพื่อ บรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์ทรัพยากร ทางธรรมชาติให้มากที่สุด ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้สร้างความ ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมปกป้องสิ่งแวดล้อมในองค์กร อัน ได้แก่

• การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน

• การจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่าย

• การจัดการของเสียและวัสดุเหลือทิ้ง

 

ความรับผิดชอบด้านสังคม

วีนิไทยได้กำาหนดนโยบายด้านบทบาทต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยระบุไว้ในคู่มือกฎบัตรการกำากับดูแลกิจการ ที่ดีซึ่งเป็นรากฐานของกฎการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนและ การดำาเนินงานเพื่อความผาสุกของสังคมบริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีและดำาเนินธุรกิจโดยตระหนัก ถึงหนา้ ที่และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่การงานและการดำาเนินชีวิต บริษัทฯ กำาหนดแนวปฏิบัติที่ดีไว้ดังนี้

• สร้างธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจและดำาเนินกิจกรรม ที่มีความรับผิดชอบและอำานวยประโยชน์ต่อสังคมทั้งใน ระยะใกล้และไกล และให้ความสำาคัญในการทำาธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำานงเดียวกันกับบริษัทฯ ในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

• ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะทาง การศึกษาของเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริม การสร้างจิตสำานึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมไทย

• ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ และรับฟังปัญหา และผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ เพื่อบริษัทฯ จะได้จัดการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม อันจะเป็นรากฐานของการ อยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานและชุมชนอย่างไม่มีปัญหาขัดแย้ง และเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

• ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ โดย คำานึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่สังคมและชุมชน พึงจะได้รับอย่างยั่งยืน

• ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ และ พร้อมจะให้ความร่วมมือ รวมถึงการสนับสนุนนโยบายของ รัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ของประเทศต่อไป

• คำานึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด ผลประโยชน์และความปรองดองระหว่างอุตสาหกรรมและ สังคม