ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการผลิตของวีนิไทย

 

ใบรับรองมาตรฐาน

 

ISO9001
 

 

ประกาศนียบัตร ในระบบการจัดการคุณภาพ โดยการรับรองจากสถาบัน Bureau Veritas Certificate
 

ISO14001
 
  ประกาศนียบัตร ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการรับรองจากสถาบัน Bureau Veritas Certificate
 
ISO45001
 
  ประกาศนียบัตร ในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยการรับรองจากสถาบัน Bureau Veritas Certificate
 
ISO/IEC17025
 
  ประกาศนียบัตร ในระบบการจัดการทดสอบของผงพลาสติกพีวีซี โดยการรับรองจากส่วนรับรองห้องปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) กระทรวงอุตสาหกรรม
 
มอก. พอลิไวนิลคลอไรด์เรซีน
 
  ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พอลิไวนิลคลอไรด์เรซิน ประเภทผู้ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ทั่วไป รวมถึงภาชนะและวัสดุลหุ้มห่ออาหาร ชั้นคุณภาพ K66 จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตสาหกรรม (สมอ)
 
มอก.โซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดเข้มข้น 32% และ 50%
 
  ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โซดาไฟเหลวชนิดความเข้มข้น 32% และ 50% ชั้นคุณภาพ 1 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) กระทรวงอุตสาหกรรม
 
หนังสือรับรองฮาลาล 
 
  ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ผลิตภัณฑ์โซดาไฟเหลวชนิดเข้มข้น 32% , 50% และก๊าซไฮโดรเจน จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
 
Kosher Certificate
 
  ประกาศนียบัตร รับรองผลิตภัณฑ์โซดาไฟที่ผลิตและบรรจุโดย บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประเภท โคเชอร์ พาร์เว (Kosher Parve)  โดยการรับรองจาก Jewish Community of Thailand
 
ใบอนุญาตผลิตอาหาร
 
  ใบอนุญาตผลิตอาหาร (สำหรับโซดาไฟเหลวชนิดความเข้มข้น 32% และ 50%) 
 
อย. โซดาไฟเหลวชนิดความเข้มข้น 32% และ 50%   ใบอนุญาต ของโซดาไฟเหลวชนิดความเข้มข้น 32% และ 50% (ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร) จากสำนักงานคณะกรรมการองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 
GMP for Manufacturing of Caustic soda Solution
 
  ประกาศนียบัตร ในระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (Good Manufacturing Practice:GMP) สำหรับการผลิต โซดาไฟ โดยการรับรองสถานประกอบการ Bureau Veritas Certificate
 
HACCP for Manufactiuring of Caustic Soda Solution 
 
  ประกาศนียบัตร ในระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต ที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP) สำหรับการผลิตโซดาไฟ โดยการรับรองจาก สถาบัน Bureau Veritas Certificate
 
GBCA-Green Star PVC Credit
 
  ประกาศนียบัตรการอนุมัติห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบและกระบวนการผลิตพีวีซีเรซิน สอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติสำหรับพีวีซีในสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นจากสภาอาคารเขียวของออสเตรเลีย (GBCA) โดยมีการประเมินโดย Lloyds Register Quality Assurance Limited
 
ฉลากคาร์บอน PVC Suspension
 
  เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ผงพลาสติกพีวีซี กลุ่ม S-PVC ตรา Siamvic ผ่านกระบวนการผลิต ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 
ฉลากลดคาร์บอน PVC Emulasion
 
  เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ผงพลาสติกพีวีซี กลุ่ม E-PVC ตรา Siamvic ผ่านกระบวนการผลิต ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 
ฉลากลดคาร์บอน โซดาไฟเหลว
 
  เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์โซดาไฟเหลว ผ่านกระบวนการผลิตที่ เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
 
Carbon footprint
 
  คาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ทำการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ โซดาไฟ 
พีวีซีอิมัลชั่น พีวีซีซัสเพนชั่น อีซีเอช อีดีซี และ วีซีเอ็ม จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)   
Carbon footprint reduction
(Global worming reductionlabel) in 2016                   
  ฉลากลดโลกร้อน ฉลากนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ทำการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ โซดาไฟ พีวีซีอิมัลชั่น พีวีซีซัสเพนชั่น อีซีเอช และ วีซีเอ็ม จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
               
  รางวัลมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                                                                 
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 - วัฒนธรรมสีเขียว   รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 - วัฒนธรรมสีเขียว จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม                                                                                                                                 
Responsible Care Global Charter   หนังสือยีนยันให้การสนับสนุนกฏบัตร Responsible Care ดูแลด้วยความรับผิดชอบในหลักการ การจัดการความปลอดภัยของสารเคมี