ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการผลิตของบริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

ใบรับรองมาตรฐาน

 

ISO9001
 
  ประกาศนียบัตร ในระบบการจัดการคุณภาพ โดยการรับรองจากสถาบัน Bureau Veritas Certification
 
ISO14001
 
  ประกาศนียบัตร ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการรับรองจากสถาบัน Bureau Veritas Certification
 
ISO45001
 
  ประกาศนียบัตร ในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยการรับรองจากสถาบัน Bureau Veritas Certification
 
Kosher Certificate
 
  ประกาศนียบัตร รับรองผลิตภัณฑ์อีพิคลอโรไฮดริน(ECH) ที่ผลิตและบรรจุโดย บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประเภท โคเชอร์ พาร์เว (Kosher Parve)  โดยการรับรองจาก Jewish Community of Thailand 
RSPO
 
  ประกาศนียบัตร รับรองการผลิตจากปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน โดยการรับรองจากบริษัทพีที เอสจีเอส ประเทศอินโดนีเซีย 
Carbon footprint  
 
  คาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ทำการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ อีซีเอช  จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 
Carbon footprint reduction
(Global worming reduction label) in 2016 
 
                        
  ฉลากลดโลกร้อน ฉลากนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ทำการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ อีซีเอช จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
               
  รางวัลมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 - วัฒนธรรมสีเขียว
               
  รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 - วัฒนธรรมสีเขียว จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Responsible Care Global Charter   หนังสือยืนยันให้การสนับสนุนกฏบัตร Responsible Care ดูแลด้วยความรับผิดชอบในหลักการ การจัดการความปลอดภัยของสารเคมี