อีพิคลอโรไฮดริน

อีพิคลอโรไฮดรินที่มีความยั่งยืนมากที่สุดในตลาด 

อีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตร และวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้คือกลีเซอรีนซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ  ทดแทนการใช้ปิโตรเคมี(โพรพิลีน)ในเทคโนโลยีการผลิตเดิม  กลีเซอรีนนั้นเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการแปรรูปน้ำมันพืช อีกทั้งยังเป็นวัตถุดิบที่สามารถผลิตขึ้นทดแทนได้ใหม่ (Renewable)

 

 

อีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพมีคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพเหมือนกับอีพิคลอโรไฮดรินที่ผลิตโดยเทคโนโลยีการผลิตแบบดั้งเดิมทุกประการ แต่มีความโดดเด่นในด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มากกว่า อีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพนั้นทำให้ผู้ใช้ปลายน้ำสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยคุณลักษณะ และประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีการผลิตดั้งเดิม ดังนี้

  • ใช้วัตถุดิบซึ่งประกอบไปด้วยคาร์บอนที่สามารถผลิตขึ้นทดแทนได้ใหม่ (Renewable Carbon) ทั้ง 100%
  • ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
    • ลดการใช้พลังงานที่ไม่หมุนเวียนลงถึง 57%   
    • ลดการเกิดสารประกอบคลอรีนที่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ 80%
    • นำน้ำเกลือที่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้กลับไปใช้ในกระบวนการผลิตอื่นที่เกี่ยวข้องได้ 100%
  • ลดค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential) ลงถึง 61% (คำนวณจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบจนจบกระบวนการผลิต รวมกับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่พืชน้ำมันดูดซับเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต (Biogenic CO2))

 

การใช้อีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพ 1 ตันในผลิตภัณฑ์ใดสามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์นั้นลงได้ถึง 2.56 ตันของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent)