ผู้ถึอหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 1  กรกฏาคม 2563  

ลำดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น           ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2563      
    จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) %
1 AGC Inc. 696,663,509 58.78
2 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 296,038,689 24.98
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 24,235,452 2.04
4 พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ 9,937,135 0.84
5 นายกิตติ ภัทรเลาหะ  6,721,230 0.57
6 เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ  6,620,645 0.56
7 BBHISL NOMINEES LIMITED  6,442,300 0.54
8 STATE STREET EUROPE LIMITED 5,773,269 0.49
9 นางสาว วรรณงาม กิจธนามงคลชัย 5,330,000 0.45
10 นายสมบัติ พานิชชีวะ 5,000,000 0.42