ข้อมูลหลักทรัพย์และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลหลักทรัพย์ 

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว บริษัทมีทุนจดทะเบียน 7,111,160,664 บาท เรียกชำระแล้ว 7,111,160,664 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 1,185,193,444 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6 บาท

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในแต่ละงวดบัญชี  โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ  รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปีโดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อย หลังจากหักสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว