คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
 

1. นายคาซุอะกิ โคกะ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน