คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
 

1. นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
2. นายโยชิฮิซะ โฮะริเบะ กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
3. นายฮิโรอากิ ซาโนะ กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ