คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 

1. นายคาซูอะกิ  โคกะ กรรมการ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล กรรมการ / รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางวราวรรณ ทิพพาวนิช กรรมการ / กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ       
4. นายฮิโรอากิ ซาโนะ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
5. นายโยชิฮิซะ โฮริเบะ กรรมการ / กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายพิภพ พฤกษมาศน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายพจน์ วิเทตยนตรกิจ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นายอังเดร์ วัน แดร์ เอเดน กรรมการอิสระ
10. นายมาซาฮิโกะ ฟูคามาจิ กรรมการ
11. นายริวทาโร ยามากิ กรรมการ