คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                                       
2. นายพจน์ วิเทตยนตรกิจ กรรมการตรวจสอบ
3. นายพิภพ พฤกษมาศน์                                                  กรรมการตรวจสอบ

 

กฏบัตรคณะกรรมการการตรวจสอบ