การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โดยการชี้แนะและสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ได้ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนับแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการ บริษัทฯและคณะผู้บริหารแต่ละชุดได้นำ วิธีปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่มีจรรยาบรรณและยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับ องค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้แน่ใจว่าวีนิไทยปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืนในทุกสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและคณะผู้บริหารที่เปลี่ยนไป คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควรให้จัดทำกฎบัตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใช้อ้างอิง กฎบัตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้เป็นระบบที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับโครงสร้างและวิธีปฏิบัติระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้กฎบัตรยังให้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในระดับสากลซึ่งแนะนำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วีนิไทยเชื่อว่าการประยุกต์ใช้ข้อปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารบริษัทไม่เพียงจะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ บริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ลงทุน สถาบันทางการเงิน และพันธมิตรที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับ บริษัทฯ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัตินี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด รวมทั้งสภาวะทางสังคม และสภาพแวดล้อมจะมีความสมดุลและยั่งยืนตลอดไป

   

 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 • Download
  TH | EN
  Corporate Governance Handbook
 • Download
  TH | EN
  Business Code of Conduct Handbook
 • Download
  TH | EN
  Anti-Corruption Policy
 • Download
  TH | EN
  Letter to Business Partners as to Anti-Corruption Policy
 • Download
  EN
  GENERAL TERMS AND CONDITION FOR PURCHASE ORDER
 • Download
  EN
  CODE OF CONDUCT FOR SUPPLIERS
 • Download
  TH | EN
  จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์