วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วม

วิสัยทัศน์

เราเติบโตก้าวไกลไปด้วยกัน ในฐานะพันธมิตรที่ท่านไว้วางใจและเปี่ยมด้วยนวัตกรรม

วีนิไทยเติบโตบนพื้นฐานแห่งการปฏิบัติงานที่เป็นหนึ่งเดียว สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และได้รับความไว้วางใจ

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความภาคภูมิใจในการดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

 

พันธกิจ

วีนิไทย พันธมิตรอันดับหนึ่งทางธุรกิจคลอร์-อัลคาไลและไบโอเคมิคอลส์ เพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้นและความยั่งยืน

วีนิไทยมุ่งมั่นจัดหาวิธีการที่ดีที่สุด รวมถึงการสร้างความไว้วางใจด้วยคุณภาพและการบริการที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์

ผงพีวีซี โซดาไฟ และอีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคม อันนำไปสู่คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้นในทุก ๆ วัน

 

ค่านิยมร่วม

นวัตกรรมและความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน

• เราจะแสวงหานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง โดยคิดให้กว้างไกลกว่าแนวคิดและกรอบการทำางานแบบดั้งเดิม

• เราจะสร้างคุณค่าใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยการคิดจากมุมมองของลูกค้า และประเมินการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการตลาดอย่างถูกต้องแม่นยำ

• เราจะปรับปรุงการดำาเนินงานของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุดในทุก ๆ กิจกรรมและจะทุ่มเทให้ได้ผลงานที่มีมาตรฐานสูงสุด

ความหลากหลาย

• เราจะเคารพในความสามารถและบุคลิกลักษณะที่แตกต่างของแต่ละบุคคล และจะบริหารงานโดยไม่มีการแบ่งแยกสัญชาติ เพศ และภูมิหลัง

• เราจะเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยไม่มีการแบ่งแยกสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา และภาษา

• เราจะเคารพในมุมมองและความเห็นที่แตกต่าง

สิ่งแวดล้อม

• ในฐานะประชากรโลกที่ดี เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมให้ยั่งยืนอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ

• เราจะทุ่มเทเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม

• เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่โปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานสูงสุดด้านจริยธรรม

• เราจะเคารพกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

• เราจะรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่เราจัดหาให้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและไว้วางใจ

การพัฒนาบุคลากร

• เราจะส่งเสริม พัฒนา และผลักดันให้พนักงานแสดงศักยภาพและความสามารถของตนอย่างเต็มที่

• เราจะให้โอกาสพนักงานเพื่อให้แสดงออกซึ่งแนวคิดที่ว่า “เราทำได้/สำนึก” ความมุ่งมั่นและความสำานึกรับผิดชอบ