โรงงานของเรา

ข้อมูลโรงงาน

โรงงานของบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประกอบด้วย โรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซีจำนวน 2 โรงงาน (ชนิดอิมัลชั่นและซัสเพนชั่น) โรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ (วีซีเอ็ม) 1 โรงงาน โรงงานผลิตเอทิลีนไดคลอไรด์ (อีดีซี) 1 โรงงาน และโรงงานผลิตคลอร์อัลคาไล (เอ็มซีเอ) จำนวน 1 โรงงาน โรงงานทั้งสามส่วนหลังนี้ทำให้กระบวนการผลิตของบริษัทฯ เป็นการผลิตแบบครบวงจร โดยพึ่งพาวัตถุดิบและสาธารณูปโภคที่จัดหาได้ภายในประเทศทั้งหมด อนึ่งเพื่อความมั่นคงในด้านการจัดหาวัตถุดิบ บริษัทฯ ได้ถือหุ้นบางส่วนในบริษัทเกลือพิมาย จำกัด โรงงานผลิตคลอร์อัลคาไลผลิตคลอรีนซึ่งนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตวีซีเอ็ม และให้ผลิตภัณฑ์ร่วมคือ โซดาไฟและยังให้ผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นคือ ก๊าซไฮโดรเจน และสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ บริษัทฯ นำมาจำหน่ายในตลาดภายในประเทศ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้นำเข้าอีดีซีและวีซีเอ็มเมื่อมีความจำเป็น

บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพ ซึ่งเป็นสารเคมีขั้นกลางที่ใช้สำหรับการผลิตอีพ็อกซีเรซิ่นเป็นหลัก โรงงานผลิตของบริษัทฯ ดำเนินการและตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงงานของบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง อีกทั้งบริษัทฯยังได้ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นนวัตกรรมที่มีการจดสิทธิบัตร  โดยมีวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือ กลีเซอรีน ไฮโดรเจนคลอไรด์ และโซดาไฟ โดยกลีเซอรีนนั้นจัดหามาจากทั้งในและต่างประเทศ แต่ในส่วนของไฮโดรเจนคลอไรด์ และโซดาไฟนั้นจะถูกจัดส่งมาจากบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ